مولفان

profile_picture

 سید محمد مقیمی

moghimi@ut.ac.ir

تحصیلات كارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تهران (1373) كارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی از دانشگاه تهران (1375) دكتری مدیریت از دانشگاه تهران) 1381) 3- زمینه های تخصصی مدیریت دولتی مدیریت علوم رفتاری مدیریت کارآفرینی مدیریت شهری 4- سوابق اجرایی رییس پردیس فارابی دانشگاه تهران (۱۳۹۲ تا کنون) معاون اداری و مالی دانشگاه تهران ( از سال 1387 1392 ) عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه تهران(از سال 1387) عضویت در دوره سیزدهم و چهاردهم هیئت ممیزه دانشگاه تهران( از سال 1388 تاکنون ) عضویت در كمیسیون تخصصی علوم اجتماعی ورفتاری هیئت ممیزه دانشگاه تهران( از سال 1388 تاکنون ) عضویت دركمیسیون تخصصی میان رشته ای هیئت ممیزه دانشگاه تهران( از سال 1390 تاکنون ) رییس شورای پذیرش و بررسی نظام پیشنهادها در دانشگاه تهران‏‎، دانشگاه تهران( از سال 1387 تاکنون ) رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه فرهنگی – پژوهشی تحول آفرین (1378 تا 1383) عضو هیات مدیره كارخانجات ایران مرینوس (1380) مدیر عامل موسسه توسعه فرهنگ كارآفرینی (1379تا 1383) رئیس گـروه آسیب شناسی و بازآفرینی سـازمانی موسسه تحقیقـات و آمـوزش مـدیریت وزارت نیرو (4-1383) رئیس مركز كارآفرینی پردیس قم دانشگاه تهران(از سال 1383 تا 1387 ) معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس قم دانشگاه تهران (84-1382) عضو كمیته جذب هیات علمی گـروه كارآفرینی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران(از سال 1384 تا كنون) عضو كمیته جذب هیات علمی پردیس قم دانشگاه تهران (از سال 1385تاكنون ) معاون پژوهشی پردیس قم دانشگاه تهران وعضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران ( از سال 1385 تا 1386 ) معاون پشتیبانی پردیس قم دانشگاه تهران ( از سال 1386 تا 1387) رئیس دانشكده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران وعضو شورای دانشگاه تهران (از سال 1384 تا 1385).

 

کتابهای مؤلف