مولفان

profile_picture

دکتر حسن سبحانی

sobhanihs@ut.ac.ir

متولد سال 1332 در دامغان و اکنون استاد پایه 31 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هستم.

 

کتابهای مؤلف